Bộ Tài chính đề xuất phương án xoá nợ thuế

Tính đến hết năm 2017, tổng số tiền nợ thuế, chậm nộp, phạt không có khả năng thu hồi đã lên đến 35.300 tỷ đồng, tương đương 45% tổng số nợ thuế, chiếm khoảng 2,75% tổng thu thuế, lệ phí năm 2017 và chiếm gần một nửa số nợ thuế.

Bộ Tài chính đề xuất phương án xoá nợ thuế

Theo giải thích của Bộ Tài chính, xảy ra tình trạng này do nhiều người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời. Ngoài ra, tình trạng nhiều doanh nghiệp bị đối tác dừng hợp đồng kinh tế hay vay mượn các tổ chức tín dụng với lãi suất cao là nguyên nhân dẫn đến nguồn vốn không được giải ngân.
Lý do khác nữa là người nộp thuế chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà “không còn tài sản để nộp thuế” thuộc trường hợp được xoá nợ thuế.
Chính vì vậy, Bộ Tài chính vừa có công văn đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết xử lý nợ tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt không có khả năng thu hồi. Cụ thể, Bộ Tài chính đưa ra phương án xoá tiền chậm nộp thuế đối với người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến phát sinh tiền chậm nộp, tiền phạt nộp chậm. Số tiền này ước tính khoảng 542 tỷ đồng tính đến hết năm 2015.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị xoá nợ tiền phạt chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế phát sinh trước năm 2018 của người nộp thuế gặp thiên tai, hoả hoạn, các trường hợp khó khăn bất khả kháng với tổng số tiền là 1.700 tỷ đồng tính đến hết năm 2017.