Lý giải vì sao In tài chính vẫn chưa lên sàn

Tính đến nay đã hơn 4 năm In tài chính thực hiện IPO, với việc chào bán hơn 9,4 triệu cổ phần tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tương đương 47,2% vốn điều lệ sau cổ phần hoá.

Lý giải vì sao In tài chính vẫn chưa lên sàn

Theo quy định của Pháp luật hiện hành, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phát hành phải đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường UPCoM, chưa kể, những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện niêm yết phải nộp hồ sơ niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

Lý thuyết là vậy nhưng tính đến nay, In tài chính vẫn chưa được lên sàn, ngoài ra, các thông tin tài chính của Công ty này cũng được công bố khá sơ sài do đó các cổ đông của Công ty chưa thể nắm bắt được tình hình kinh doanh trong thời gian qua.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra, các cổ đông đều thắc mắc về vấn đề áp dụng các quy định dành cho công ty đại chính về công bố thông tin, quản trị công ty.

 

Về nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính, nếu In tài chính là công ty đại chúng bình thường (chưa niêm yết) thì sẽ không phải công bố báo cáo giữa kỳ, tuy nhiên, một quy đình khác lại có thêm khái niệm rằng, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty có quy mô vốn từ 120 tỷ đồng trở lên và các công ty này phải công bố báo cáo tài chính bán niên và hàng quý. Như vậy, nếu chiếu theo quy định này, In tài chính vẫn nằm trong diện phải công bố báo cáo tài chính theo quý.